Characters Genin Ran Harlequinn Hibiki Tsurugi Suroten Chunin Suzaku Shurio Tatakia Shinji Koyote Jounin Yanagi Asura ANBU Yukiteru Tadashii Masaru Airi Mai Community Recent blog posts Forum